Carolina Bauernhaus Fuzz is a Four Letter Word: Kiwi